Utredning om tillsyn över präster i Svenska kyrkan med mera

11 december 2020

Svenska kyrkan (kyrkokansliet) har på uppdrag av kyrkostyrelsen tillsatt en utredning om bl.a. regler för domkapitlens handläggning av ärenden om tillsyn över präster och diakoner. Som utredare har utsetts Eric Bylander, professor i processrätt vid Uppsala universitet. Utredningssekreterare är tingsfiskalen Gustaf Almkvist, doktorand i straffrätt vid samma lärosäte.

Utredaren ska belysa behoven av förfaranderegler för domkapitlens tillsyn över präster och diakoner samt föreslå sådana regler som kan behövas. Både en översyn av regelverkets struktur och åtgärdande av enstaka brister ryms inom uppdraget. Ett övergripande mål för översynen är att stärka rättssäkerheten i tillsynsärenden.

I fråga om tillsyn över präster och diakoner ska utredaren bl.a. överväga

– hur ett tillsynsärende initieras och dokumenteras,

– biskopens roll,

– tillgång till sakkunnigt biträde samt

– vad som ska gälla i de fall då någon avsagt sig vigningstjänsten och begär att

åter förklaras behörig att utöva denna.

Andra frågor som ska behandlas av utredningen är

– beslutsförhet i domkapitlet då både ordförande och vice ordförande är jäviga,

– vissa krav på egenhändigt undertecknande av överklaganden etc. samt

– beslutsfattande på distans i domkapitel och i nämnderna på nationell nivå.

Även angränsande frågor kan beröras inom ramen för utredningen. Arbetet kommer att innefatta inhämtande av uppgifter från domkapitel och nämnder samt tjänstemän ansvariga för ärendeberedning. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2021.

 

Nyhetsbanken