Välkommen till en ny termin på Juridicum!

1 september 2021

Intensiva förberedelser bedrivs just nu vid Juridiska institutionen för att ta emot nya och gamla studenter inför höstens kurs- och programstart. Efter en tid med enbart distansundervisning kommer framförallt all seminarieundervisning att kunna utföras på plats.

Bengt Domeij, prefekt vid Juridicum, är glad över att äntligen kunna välkomna studenter till undervisning på Campus, nu när höstens utbildningar drar igång på allvar.

- Återgången är viktig av pedagogiska och sociala skäl för våra studenter, då kvaliteten på vår utbildning bygger på fysiska seminarier. Vi har dock valt att ge större föreläsningar digitalt, eftersom den undervisningen är mer av en envägskommunikation, säger Bengt och tillägger:

- Universitetet har även löpande kontakt med regionens smittskyddansvarige läkare för att bevaka utvecklingen framöver, och jobbar hårt för att minimera smittorisker, så att alla ska kunna känna sig så trygga som möjligt med upplägget.

Juristprogrammet har länge varit en av de mest populära utbildningarna vid Uppsala universitet, och inför årets höststart hamnade programmet, med sina 6 581 sökande, på en hedrande förstaplats av samtliga sökta program och kurser i Uppsala. 234 nya studenter påbörjar den eftertraktade utbildningen i höst.

Under hösten är det för tredje året i rad som Juridicum erbjuder möjligheten att läsa på Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning. Under det treåriga programmet kommer studenterna att läsa juridik mer än hälften av tiden, bland annat fastighetsrätt och avtalsrätt, tillsammans med ämnen som national- och företagsekonomi med inriktning mot samhällsbyggnad, naturresurslära och tekniskt lantmäteri. Intresset för programmet har varit stort, och totalt 357 sökte till utbildningen, som erbjuder 52 platser i höst.

För hösten erbjuds masterprogrammet Nordiskt masterprogram i miljörätt (NOMPEL), en satsning som Uppsala universitet har tillsammans med Östra Finlands universitet i Joensuu och UiT Norges Arktiske universitet i Tromsø, och som är tänkt att leda till en gemensam examen från de tre lärosätena. Totalt 206 personer sökte till denna omgång av programmet, där planerat antal studieplatser är 25.

Man kan vid Juridiska institutionen även läsa magisterprogrammen Comparative and International Tax Law (60 hp), och Investment Treaty Arbitration (60 hp), där söktrycket varit stort även för detta läsår till kursernas vardera planerade 25 platser. Där var det totala antalet sökande 205 st respektive 190 st.

Som komplement till Juristprogrammet ges kursen Juridiskt grundår, som äger rum parallellt i Uppsala och i Visby och som består av 60 hp studier i offentlig rätt och grundläggande civilrätt. Många har varit intresserade av denna möjlighet till att studera rättsvetenskap, och inför årets höststart sökte 590 personer till Visbys 52 platser och 1199 till Uppsalas 52 platser. För de studenter som får betyget väl godkänd finns tillfälle till inträde på Juristprogrammets terminskurs 3.

Till kursen Juridisk översiktskurs (15 hp halvfart) sökte totalt 493 personer till 52 platser, och på Uppsala universitet Campus Gotland, där man på motsvarande sätt kan läsa en nätbaserad juridisk översiktskurs (15 hp halvfart), ansökte i år 1788 personer till 800 platser.

Slutligen var det 77 sökande till 26 platser för vår nya fristående kurs i Barnrätt, 15 hp på halvfart.

Mer om Juristprogrammet
Mer om Lantmätarprogrammet, juridisk inriktning
Mer om våra masterutbildningar
Mer om våra kurser

Nyhetsbanken