Nya doktorander på Juridiska institutionen

4 oktober 2021

Från vänster: Simon Göransson, Giulia Meo, Sara Holmström, Viktor Carlsson och Sara Lundberg

I höst och i början av nästa år välkomnar vi sex nya doktorander, som alla antogs till vår eftertraktade forskarutbildning i den senaste ansökningsomgången.

Här nedan följer en kort presentation av doktoranderna och deras projekt.

Viktor Carlsson, allmän rättslära
Handledare: Minna Gräns

Preliminär titel på avhandling: The Duty to Decide and its Relation to Law

Juridikens avgörandetvång innebär att domare inte kan komma ifrån att de måste nå ett avgörande - domaren måste döma! - och gäller oavsett måls komplexitet. Rättsnormens betydelse för juridiken är svår att överskatta då juridik utan normen skulle vara ett teoretiskt fikonspråk utan bäring i verkligheten. Projektet utgår ifrån att avgörandetvånget är juridikens mest grundläggande norm och att alla juridiska begrepp kretsar kring den. I projektet kommer grundläggande juridiska begrepp analyseras och sättas i relation till avgörandetvånget.

Simon Göransson, processrätt
Handledare: Eric Bylander

Preliminär titel på avhandling: Domens bevisverkan: En undersökning av domens betydelse i sakfrågor vid en senare prövning

Projektet handlar främst om domens betydelse som bevisning i en senare rättegång. Domar innehåller t.ex. regelmässigt dels en redovisning av bevisningen, dels en bedömning av vad som framgår av bevisningen. Har sådana uttalanden något värde i en senare rättegång? Kan exempelvis en brottmålsdom åberopas som bevisning i ett senare mål om skadestånd pga. samma brott? Om domen kan åberopas, hur ska domstolen värdera den?

Johan Hagelin, finansrätt
Handledare: Martin Berglund


Johan Hagelin
Foto: Deloitte Tohmatsu Tax Co

Preliminär titel på avhandling: Internprissättning i en digitaliserad ekonomi

Internationella regler för internprissättning bygger till stor del på principer som introducerades för ett drygt sekel sedan, dessa kan dock snart komma att påverkas av stora förändringar på skatteområdet. I juli 2021 enades G20-länderna om en "Global Tax Deal" för att anpassa skattereglerna till dagens verklighet för näringslivet, eftersom digitaliseringen av samhället har skapat nya förutsättningar för internationella koncerner. Detta forskningsprojekt väcker de bredare frågorna om hur effektiva internprissättningsregler bör utformas samt hur och varför vi ska beskatta multinationella företag i en digitaliserad ekonomi.

Sara Holmström, offentlig rätt
Handledare: Moa Kindström Dahlin
Biträdande handledare: Olof Wilske

Preliminär titel av avhandling: Den svenska domarens judiciella självständighet

Debatten om domstolarnas position och roll i det konstitutionella systemet har pågått så gott som alltid, men har intensifierats de senaste decennierna. Svenskt domstolsväsende har genomgått ett antal större reformer sedan slutet av 1990-talet. Reformerna har behandlat allt från domstolarnas organisation och administration till systemet för utbildning och utnämning av domare. I mitt forskningsprojekt undersöks de rättsliga strukturer som påverkar och skyddar den svenska domarens självständighet och oberoende.

Sara Lundberg, förvaltningsrätt
Handledare: Lotta Lerwall

Preliminär titel på avhandling: Skolfrånvaro – en undersökning av rättigheter, skyldigheter och ansvarsfördelning

Min forskning handlar om skolplikt och rätten till utbildning, med utgångspunkt i problematiken kring barn som inte går i skolan. Dessa barn kallas ibland ”hemmasittare”, och mycket tyder på att gruppen växer i antal. Projektet ska utreda och klargöra några av de juridiska frågor som uppstår när elever inte går i skolan, till exempel vilket ansvar olika aktörer har för att eleven får sin rätt till utbildning tillgodosedd samt vilken gränsdragningsproblematik som aktualiseras.

Giulia Meo, konstitutionell rätt
Handledare: Anna Jonsson Cornell

Preliminär titel på avhandling: Democracy in Times of Crisis - State of Emergency or State of Transparency?

Under pågående pandemi har flera medlemsstater i EU - inom ramen för ett undantagstillstånd - inskränkt rätten att få tillgång till allmänna handlingar. Mitt forskningsprojekt syftar till att undersöka hur undantagstillstånd påverkar informationsfriheten och rätten att få tillgång till allmänna handlingar genom en komparativ studie av några EU-medlemsstater. Det yttersta målet är att utvärdera det nuvarande tillståndet för öppenhet i EU för att bedöma hur demokratin upprätthålls vid en kris.

 

Nyhetsbanken