Nya professorer installeras

12 november 2021

Den 19 november installeras Uppsala universitets nya professorer i universitetsaulan. För Juridiska fakultetens del är det Katia Cejie (finansrätt), Steffen Hindelang (internationell investerings- och handelsrätt), David Langlet (miljörätt) och Rebecca Thorburn Stern (folkrätt) som deltar i den högtidliga ceremonin.

Här nedan följer en presentation av Juridiska fakultetens nya professorer, som efter inledning av dekanus Anna Singer håller sina respektive installationsföreläsningar måndagen den 15 november från kl. 10.15 i sal IX i Universitetshuset i Uppsala.

Se hela programmet

Katia Cejie
Det vetenskapliga ämnet finansrätt innefattar flera ämnesområden. Katia Cejie forskar och undervisar huvudsakligen inom ämnet skatterätt. Skatterättens politiska karaktär leder till att rätten ständigt förändras. Katia är mest intresserad av internationell skatterätt och EU-skatterätt, vilket innebär att förändringstakten är mycket hög. Det är bland annat detta som tilltalar och utmanar henne som forskare. Att bidra till att den ständigt föränderliga materian systematiseras, analyseras och förklaras leder till praktiskt relevanta och tillämpbara forskningsresultat. Flera av hennes böcker och artiklar riktar sig till lagstiftaren, på så sätt att hon identifierar inkonsekvenser, inkongruenser och svårigheter i aktuell lagstiftning och föreslår förbättringar.

Katia är excellent lärare och tilldelades år 2019 Uppsala universitets fria pedagogiska pris för sina insatser för jämställdhet och lika villkor.

Steffen Hindelang
Steffen Hindelang är professor i internationell investerings- och handelsrätt vid Uppsala universitet och arbetar inom områdena internationell ekonomisk rätt, EU-rätt och tysk offentlig rätt. Han är styrelseledamot och grundare av CELIS Institute, och är också medredaktör för YSEC Yearbook of Socio-Economic Constitutions, som publiceras av Springer. Vidare har han bland annat varit rådgivare till regeringar om reglering av investeringsscreening och i internationella investeringstvister samt internationella organisationer i frågor om reformering av den internationella investeringslagstiftningen. Han har upprepade gånger bjudits in av Europaparlamentet för att förbereda studier om utvecklingen av EU:s gemensamma handelspolitik. Han tjänstgör vid ICSID Panel of Conciliators, utsedd av Tyskland för mandatperioden 2019-2025.

David Langlet
David är professor i miljörätt vid Uppsala universitet sedan augusti 2021. Han kommer närmast från sex är som professor i havsförvaltningsrätt vid Göteborgs universitet. Hans forskning har genom åren berört ett stort antal frågor inom miljörättens, havsrättens och den ekonomiska folkrättens områden. Till de frågor han ägnat särskilt intresse hör reglering av internationell handel med miljö- och hälsofarliga produkter, rättsliga utmaningar för geologisk lagring av koldioxid, rättsliga dimensioner av klimatpolitiska policyinstrument, särskilt EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS), samt skydd och förvaltning av marin miljö och marina resurser. Därtill kommer mer teoretiskt färgade frågor, som rättens roll i att främja storskaligt kollektivt handlande och rättsliga dimensioner av ekosystembaserad förvaltning. Hans forskning bedrivs numera i stor utsträckning inom ramen för tvärvetenskapliga samarbeten.

Rebecca Thorburn Stern
Rebecca Thorburn Sterns forskning handlar om hur relationen mellan stat och individ regleras inom områdena mänskliga rättigheter och asyl- och migrationsrätt, samt tolkning och tillämpning av dessa regleringar. Inom mänskliga rättigheter ligger hennes fokus på barns rättigheter och de hinder som finns för att dessa ska realiseras. Hur påverkar exempelvis traditionella attityder till barn genomförandet av deras rättigheter, och hur hanterar stater detta rättsligt? Inom asyl- och migrationsrätten intresserar hon mig för hur stater förhåller sig till de krav som ställs på dem utifrån deras internationella åtaganden, som rätten att söka asyl, samt hur skyddsbehov bedöms. Vilken betydelse har det exempelvis om en internationell förpliktelse också är nationell lag? Hur bedömer man trovärdigheten i en ansökan om skydd som handlar om inre övertygelse eller läggning?

Den röda tråden i Rebeccas forskning är således individen som rättighetsbärare och intressekonflikter mellan stat och individ, i synnerhet när det gäller utsatta grupper som barn och människor på flykt.
 


Varje år i november anordnar universitetet en professorsinstallation då nyutnämnda professorer installeras i sina respektive ämbeten av rektor. I samband med installationen presenterar samtliga nya professorer sin forskning i korta föreläsningar, som äger rum tidigare under installationsveckan eller under själva ceremonin. Eftersom ingen installation hölls förra året installeras nu professorer som tillträtt både under 2020 och 2021.

Mer om årets professorsinstallation och dess föreläsningar

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09