Eric Bylander ny ledamot i Svenska kyrkans överklagandenämnd

14 december 2021

Nyligen valdes Eric Bylander, professor i processrätt vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, till ledamot i Svenska kyrkans överklagandenämnd. Samtidigt valdes Gustaf Almkvist, juris doktor i straffrätt vid fakulteten, att vara en av hans två ersättare i nämnden.

Svenska kyrkans överklagandenämnd har fem ordinarie ledamöter med olika kvalifikationskrav. Förutom ordföranden, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, ska ytterligare en ledamot vara jurist.

Vid sitt valsammanträde i Uppsala den 24–25 november 2021 valde Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, Eric Bylander, professor i processrätt på Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, till sådan ordinarie ledamot i Svenska kyrkans överklagandenämnd. Han är sedan 2012 en av ersättarna i nämnden. Till ny ersättare valdes samtidigt Gustaf Almkvist, juris doktor i straffrätt vid fakulteten. De tillträder sina uppdrag vid årsskiftet 2021/22.

Med sina drygt 5,7 miljoner medlemmar är Svenska kyrkan ett av världens största evangelisk-lutherska trossamfund. Sedan år 2000 är Svenska kyrkan inte längre en statskyrka men trossamfundet regleras i en särskild lag. Av den lagen framgår bland annat att det inom Svenska kyrkan ska finnas ett organ för att ytterst överpröva vissa beslut om rätten att ta del av kyrkans handlingar. Svenska kyrkans överklagandenämnd utgör detta organ. I enlighet med lagen och kyrkoordningen har nämnden ansvaret att som högsta instans överpröva även andra beslut inom Svenska kyrkan.

 

Nyhetsbanken