EU-projekt om civilrättsliga domar gällande betalningsskyldighet har avslutats

14 mars 2022

EU-projektet "EN4CE" (Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU) avslutades med ett expertmöte den 4 - 5 mars i Tirana, Albanien. Professor Eric Bylander och docent Marie Linton från Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har ingått i projektets expertpanel.

Sexton institutioner från fjorton medlems- och kandidatländer har deltagit i det tre år långa projektet, vars syfte har varit att kartlägga och analysera likheter, skillnader och svårigheter när det kommer till verkställighet av civilrättsliga domar om betalnings-skyldighet. Detta regleras i EU-förordning 1215/2012, Bryssel 1a-förordningen.

Dock kvarstår problem – bland annat på grund av skillnader mellan medlemsstaternas rättssystem och terminologi. Av dessa anledningar är verkställighet av gräns-överskridande domar fortfarande långtifrån effektiv. Forskningsprojektet EN4CE har avsett att ligga till grund för en bättre förståelse för dessa svårigheter och därmed bidra till en positiv utveckling mot en mer effektiv verkställighet av gränsöverskridande domar om betalningsskyldighet.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09