Jonatan Schytzer och Marek Keller tilldelades stipendium av Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum

16 maj 2022

I samband med att Insolvensrättsligt forum hölls, tilldelades Jonatan Schytzer stipendium för sin doktorsavhandling ”Fordrans uppkomst inom insolvensrätten” av Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum.


Stiftelsens styrelse beslutade att tilldela 2022 års insolvensrättsliga stipendium till universitetslektorn Jonatan Schytzer och advokaten Marek Keller för deras respektive doktorsavhandlingar ”Fordrans uppkomst inom insolvensrätten” samt ”Konkurs och process” (2020). Prissumman uppgår till 10 000 kr vardera. Tilläggas kan att Marek Keller försvarade sin avhandling vid Juridiska fakulteten i Uppsala.
 

Styrelsens motivering Jonatan Schytzer:
”Frågor om tidpunkten för olika typer av fordringars uppkomst har på senare år varit mycket omdiskuterade inom såväl den allmänna förmögenhetsrätten som insolvensrätten. Den metodologiska oenigheten har tidvis varit djup och tonläget stundom högt. I avhandlingen inventerar och värderar Schytzer på ett förmedlande sätt de viktigaste argumenten och argumentationslinjerna inom den insolvensrättsliga sfären, samtidigt som han allsidigt analyserar deras genomslag vid tillämpningen av handfull centrala bestämmelser. Avhandlingen ger värdefulla bidrag till den principiella diskursen och bidrar till djupare förståelse i den praktiska tillämpningen.”

Styrelsens motivering Marek Keller:
”Ämnet för Kellers avhandling, som ligger i gränslandet mellan den materiella konkursrätten, konkursprocessrätten och den allmänna civilprocessrätten, hör till de teoretiskt mest komplicerade och praktiskt svårbemästrade delarna av insolvensrätten. Det hindrar honom inte från att med obruten säker hand och osviklig systematisk skärpa lotsa läsaren förbi så gott som alla potentiella blindskär och åstadkomma ett verk som måste betraktas som det utan jämförelse mest framstående på sitt område.”

Kort om Insolvensrättsligt forum:

Insolvensrättsligt forum har arrangerats regelbundet sedan år 1990 i Uppsala. Det är öppet för alla som intresserar sig för en bred diskussion av aktuella insolvensrättsliga frågor, med särskild inriktning på nytänkande och regelförbättring. Forumet brukar locka omkring 400 insolvensrättsligt intresserade. I stiftelsen Insolvensrättsligt forums styrelse ingår representanter från Juridiska fakulteten i Uppsala, Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet i Sverige, Skatteverket, Sveriges Ackordscentral, Finansbolagens förening och Svenska bankföreningen.

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09