Erika P. Björkdahl blir särskild utredare om ny förköpslag

15 juni 2022

Erika P. Björkdahl, professor i civilrätt vid Uppsalas Juridiska fakultet, har av regeringen utsetts till särskild utredare med uppdraget att underlätta för kommunerna att kunna förköpa fastigheter för vissa ändamål.

Sveriges kommuner behöver få fler verktyg för att kunna bedriva en effektiv markpolitik och möta det omfattande behovet av nya bostäder. En ny lag behövs som under vissa förutsättningar ska kunna ge en kommun rätt att träda in i köparens ställe vid förvärv av fast egendom, ett s.k. förköp.

Behovet av en sådan ny förköpslag har ökat under de senaste åren, för att minska och motverka segregation och för att underlätta för samhällsomvandling till följd av större företagsetableringar och företagsexpansioner, för återuppbyggnad och utveckling av det civila försvaret och för markåtkomst till samhällsviktiga klimatanpassningsåtgärder.

Utsedda utredaren Erika P. Björkdahl, som är föreståndare för IFF- Institutet för Fastighetsrättslig forskning, har också varit expert i utredningen om Stärkt skydd för hyresgäster och i utredningen Läge och kvalitet i hyressättningen.

Utredningen ska lämna sitt betänkande senast den 7 december 2023.

Mer om Erika P. Björkdahl

Läs mer i kommittédirektivet (Dir. 2022:48)

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09