Juridiska institutionen välkomnar nya doktorander

16 september 2022

Sju nya doktorander är antagna på Juridiska institutionen hösten 2022

Sex av sju nya doktorander på introduktionsmöte på Juridicum. Från vänster: Linnea Gullholmer, Kristina Borodina, Karwan Osmani, Annikka Arnemo Björk, Sofia Ekström och Anton Andersen.

Juridiska institutionen har glädjen att hälsa sju nya doktorander välkomna till vår eftertraktade forskarutbildning efter att ha antagits i den senaste årliga doktorandantagningsomgången samt i en gemensam utlysning med Företagsekonomiska institutionen.

Nedan följer en presentation av doktoranderna och deras projekt:
 

Anton Andersen, miljörätt

Huvudhandledare: Annika Nilsson
Biträdande handledare: Henrik Josefsson

Preliminär avhandlingstitel: Ett rättsvetenskapligt arbete om svenskt skogsbruk, klimat och ekonomi

Den svenska skogen är starkt präglad av många olika användningsområden och intressen som stundtals kan framstå som svårförenliga. Ett av de mer framträdande användningsområdena för skogen är skogsbruket som är starkt präglat av miljömässiga och ekonomiska ambitioner. I avhandlingen kommer Anton att titta närmare på det svenska skogsbruket och juridiken på området och analysera den utifrån två parametrar: klimat och ekonomi.
 


Annikka Arnemo Björk, straffrätt

Huvudhandledare: Magnus Ulväng
Biträdande handledare: Gustaf Almkvist

Preliminär avhandlingstitel: Offrets risktagande och gärningsmannens ansvar

Syftet med projektet är att undersöka hur den straffrättsliga ansvarsprövningen påverkas när den som har drabbats av en oönskad följd – offret – frivilligt har tagit en betydande risk. Straffrätten är, av förklarliga skäl, främst fokuserad på gärningsmannens beteende, insikter och motiv. Genom att utforska straffrättsdogmatikens mönster och synliggöra vilka antaganden om offrets egenansvar och autonomi den vilar på, är målet att bidra till en fördjupad förståelse för offrets roll i svensk straffrätt. 
 


Kristina Borodina, civilrätt

Huvudhandledare: Erika P. Björkdahl
Biträdande handledare: Olle Lundin

Preliminär avhandlingstitel: Platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer. Rättsliga förutsättningar och utmaningar

I korta drag utgör platssamverkan ett samlingsbegrepp för samverkan i syfte att skapa trygghet, säkerhet och ordning i ett avgränsat geografiskt område. Inblandade aktörer inom en platssamverkan kan t.ex. vara fastighetsägare, Polismyndigheten, socialtjänsten, andra kommunala verksamheter, näringslivet och lokala föreningar. Genom företeelsen utmanas gränsen mellan vad som traditionellt anses tillhöra den offentliga sfären och vad privata aktörer får göra.
På ett övergripande plan innebär platssamverkan ett ifrågasättande av gränsen mellan vilket ansvarsområde och vilka uppgifter som det offentliga har och vad som faller på privata aktörer, men även om platssamverkan kan leda till en sammanflätning av den offentliga och den privata sektorn.
 


Sofia Ekström, konstitutionell rätt

Huvudhandledare: Patrik Bremdal
Biträdande handledare: Jane Reichel

Preliminär avhandlingstitel: Regeringens befogenhet att styra förvaltningen - en analys utifrån konstitutionellrättslig teori

Syftet med detta avhandlingsprojekt är att rättsligt utreda och analysera regeringens befogenhet att styra förvaltningen. Genom att behandla frågan i en teoretisk kontext ska befogenheten definieras, analyseras och utvärderas mot bakgrund av konstitutionella värden och principer såsom legalitet, demokrati, folksuveränitet och konstitutionalism. Avsikten är att ge en djupare förståelse för regeringens befogenhet att styra förvaltningen samt att belysa vilka rättsliga utmaningar som kan uppstå i dagens system och diskutera hur dessa kan bemötas.
 


Alice Grudd, finansrätt 

Huvudhandledare: Jan Bjuvberg
Biträdande handledare: Katia Cejie

En presentation av Alices projekt kommer i vår, då hon påbörjar sina studier.
 

 

Linnea Gullholmer, konstitutionell rätt

Huvudhandledare: Anna Jonsson Cornell
Biträdande handledare: Jann Kleffner

Preliminär avhandlingstitel: Krig, krigsfara och utomordentliga förhållanden: konstitutionella begrepp som utgångspunkt för framtidens krisberedskap och totalförsvar

Forskningsprojektet avser att tydliggöra det rättsliga gränssnittet mellan kris och krig. Med utgångspunkt i tre konstitutionella begrepp är målet att visa på vilken effekt som regeringens beslut, eller icke-beslut, om krig, krigsfara och utomordentliga förhållanden (höjd beredskap) får för det svenska beredskapssystemet. Regeringens beslut leder till konsekvenser för samhället, såväl som för individen. Frågor om legalitet, förutsägbarhet, fri- och rättigheter aktualiseras därför, inte minst mot bakgrund av den breda och komplexa hotbild som regeringen ställs inför i dag.
 


Karwan Osmani, allmän rättslära

Huvudhandledare: Minna Gräns

Preliminär avhandlingstitel: Inneboende konflikter i relationen mellan kategorierna privat och offentligt i modern rätt

De senaste årens ekonomiska och politiska kriser (finanskrisen; s.k. populistiska rörelsers politiska framgångar) har synliggjort djupgående problem i den klassiska liberala samhällsordningen. Bl.a. vad gäller organisationen av denna ordning enligt en viss teoretisk och praktisk relation mellan privat (marknad, ekonomi, teknokrati) respektive offentlig sfär (stat, politik, folksuveränitet). I projektet ska Karwan försöka ta reda på varför den liberala relationen mellan dessa rättsliga kategorier – privat och offentligt – är så instabil och de eventuella normativa konsekvenserna av detta.

 

Faktaruta

Intresset för Juridiska institutionens forskarutbildning är mycket stort. Vid de allmänna utlysningarna varje år inkommer ett flertal ansökningar från kvalificerade sökande, varav 111 ansökningar under den senaste ansökningsomgången.

Håll utkik på vår hemsida efter kommande allmänna utlysning i november / december!

 

 

Nyhetsbanken

Senast uppdaterad: 2022-06-09