Fakultetens ledningsorgan

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden är Juridiska fakultetens högsta beslutsorgan och ansvarar för kärnverksamheter som grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Nämnden fungerar som en styrelse för Juridiska institutionen. Dekanus är ordförande i fakultetsnämnden och flera andra organ och är fakultetens främsta företrädare. Prefekten svarar för institutionens förvaltning och ser till att verksamheten följer gällande bestämmelser.

Områdesnämnden

En nivå ovanför fakulteten finns områdesnämnden som leder arbetet inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Inom vetenskapsområdet ingår sex fakulteter. Dekanus är ledamot i områdesnämnden och företräder här Juridiska fakultetens intressen. Områdesnämnden har ett övergripande ansvar för verksamheten och sköter:

  • Underlag till konsistoriet (universitetsstyrelsen) för beslut om resursfördelning mellan vetenskapsområdena
  • Långsiktig lokalförsörjning
  • Resurs- och uppdragsfördelning, inkl. områdets strategiska medel
  • Bruksbiblioteksverksamheten
  • Uppmärksamma studenternas studievillkor/studiemiljö

Områdeskansliet är berednings- och serviceorgan för fakulteten och fakultetsnämnden och tar tillvara Juridiska fakultetens intressen på universitetets centralförvaltning.

Utskott

Forskningsutskottet och utbildningsutskottet bereder och beslutar om frågor kring forskningen respektive grundutbildningen och är organisatoriskt underställda fakultetsnämnden. Studierektorerna för forskningen och grundutbildningen är underställda prefekten.

Övriga besluts- och ledningsorgan

Vid fakulteten finns även en arbetsgrupp för lika villkor, en rekryteringsgrupp, ett doktorandråd, en valberedning och ett fakultetskollegium. 

Planer och policies

Protokoll


Juridiska fakulteten

Dekan: Professor Anna Singer, tel. 018-471 2035
Prodekan: Professor Anna Jonsson Cornell, tel. 018-471 7661
Prodekan: Universitetslektor Hans Eklund, tel. 018-471 2531

Utbildningsledare: Magnus Ödman, tel. 018-471 7992
Fakultetshandläggare: Sissela Lundberg, tel. 018-471 1737

Kansli: Se 3.11.1

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post: jurfak@jur.uu.se