Fakultetens ledningsorgan

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden är Juridiska fakultetens högsta beslutsorgan och ansvarar för kärnverksamheter som grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Nämnden fungerar som en styrelse för Juridiska institutionen. Ordförande är Dekanus och flera andra organ är fakultetens främsta företrädare. Prefekten svarar för institutionens förvaltning och ser till att verksamheten följer gällande bestämmelser.

Utskott

Forskningsutskottet och utbildningsutskottet bereder och beslutar om frågor kring forskningen respektive grundutbildningen och är organisatoriskt underställda fakultetsnämnden. Studierektorerna för forskningen och grundutbildningen är huvudföredragande i respektive utskott.

Övriga besluts- och ledningsorgan

Vid fakulteten finns även en arbetsgrupp för lika villkor, en rekryteringsgrupp, ett doktorandråd, en valberedning och ett fakultetskollegium. 

Planer och policies Protokoll

Juridiska fakulteten

Dekan: Professor Anna Singer, tel. 018-471 20 35
Prodekan: Professor Anna Jonsson Cornell, tel. 018-471 76 61
Prodekan: Professor Joel Samuelsson, tel. 018-471 76 46

Utbildningsledare: Magnus Ödman, tel. 018-471 79 92
Fakultetshandläggare: Sissela Lundberg, tel. 018-471 17 37

Kansli: Se 3.11.1

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post: jurfak@jur.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-05-20