Protokoll

Fakultetsnämnden

Juridiska fakultetsnämnden är det högsta beslutsorganet för Juridiska fakulteten och institutionen. Nämnden leder utvecklingen av både forskningen och utbildningen vid Juridicum. Viktiga uppgifter är att överblicka forskningen och grundutbildningens behov, liksom att lägga fram planer för effektivt resursutnyttjande samt utveckling och förbättring av verksamheten.

Nämndens ledamöter företräder lärare, övriga anställda och studerande. Sammanträdena äger rum cirka fyra gånger per termin. Till höger publiceras det senaste årets protokoll. För äldre protokoll kan man vända sig till fakultetshandläggare Sissela Lundberg.


Datum för sammanträden

Höst 2022

  • 23 augusti
  • 20 september
  • 18 oktober
  • 15 november
  • 14 december

Vår 2023

  • 24 januari
  • 28 februari
  • 28 mars
  • 9 maj
  • 13 juni

Fakultetskollegium

Kollegiets medlemmar består främst av lärare eller forskare med en tillsvidareanställning vid universitetet. Den främsta uppgiften är att utse dekanus, prodekanus och övriga ledamöter i fakultetsnämnden. Dessa beslut tas vart tredje år. Kollegiet utser också årligen fakultetens hedersdoktorer.

Fakultetskollegiet sammanträder normalt 2 gånger per år under hösten. Se listan till höger för årets protokoll. För äldre protokoll kan man vända sig till fakultetshandläggare Sissela Lundberg.

Fakultets-kollegiets protokoll
Senast uppdaterad: 2022-10-20