Samverkan & Nätverk

En av fakultetens grundläggande uppgifter är att bidra till att juridisk kunskap utvecklas och används, regionalt, nationellt och internationellt. Samverkan med det omgivande samhället är därför en prioriterad uppgift för såväl forskning som utbildning och bedrivs genom flera olika kanaler.

Kunskapsutbyte genom samverkan

Juridiska fakulteten samarbetar med många aktörer i samhället. Denna samverkan sker genom expertutlåtanden, alumnverksamhet och uppdragsutbildningar. Vi har även ett ömsesidigt utbyte med våra studenter som kontinuerligt skickas på praktik till advokatbyråer, myndigheter och andra organ. I gengäld kommer praktiker och undervisar på våra kurser.

Våra forskare och lärare medverkar som experter i statliga utredningar och yttrar sig över ett stort antal remisser från myndigheter, departement och regering. Vi deltar i samhälls-diskussionen genom föreläsningar och genom deltagande i konferenser och debatter - såväl artiklar i dagspress som paneldebatter. 

Våra forum, nätverk och centrumbildningar

Knutet till Juridiska fakulteten finns flera forum, centrumbildningar och nätverk som verkar för att stärka forskning och utbildning inom sina respektive områden. Några har kopplingar med verksamheter inom universitetet medan andra är sjävständiga enheter. Nedan följer en lista över våra  samarbetsforum i bokstavsordning: 

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)

CRS är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Uppsala universitet, ett Centre of Excellence för forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige, Europa och globalt.

CRS bedriver internationellt framstående, mångvetenskaplig forskning. Samhällsfrågor som aktualiseras av människors existentiella erfarenheter samt religioners alltmer ökade synlighet och närvaro, utgör forskningens huvudområden.

► Gå till webbplatsen

Centrum för polisforskning (CPF)

Centrumet arbetar för att samordna polisforskning och högre polisutbildning vid universitetet. Aktuell forskning presenteras regelbundet vid seminarier och konferenser. Ett viktigt mål är att vara en nationell kunskapspartner och en internationellt ledande forskningsnod för polisforskning. Juridiska fakulteten är värd för verksamheten.

Göteborg - Lund - Uppsala Migration Law Network

Migration Law Network

Forskningsnätverket Göteborg / Lund / Uppsala Migration Law Network (GLUMIN) är ett samarbete mellan Uppsala, Lunds och Göteborgs juridiska fakulteter samt filosofiska institutionen vid Uppsala universitet med syfte att utveckla migrationsrätten och migrationsrättslig forskning i Sverige.

I forskningsnätverket ingår forskare inom det migrationsrättsliga fältet verksamma vid de flesta av landets universitet och högskolor. GL/UMIN fungerar även som en nationell forskningsmiljö för forskare inom fältet migrationsrätt inom ramen för vilken det arrangeras seminarier och workshops och samarbetas i olika konstellationer inom och mellan lärosätena.

► Gå till webbplatsen

Institutet för fastighetsrättslig forskning, IFF

IFF:s uppgift är att stimulera forskning inom fastighetsrättens område och att anordna såväl seminarier som symposier med en stark praktisk inriktning. Ytterligare en uppgift är att följa upp och försöka påverka det fastighetsrättsliga lagstiftningsarbetet. IFF är ett fristående institut med egna lokaler vid juridiska fakulteten.

► Gå till webbplatsen

Institutet för utbildningsrätt, IfU

IfU har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. IfU verkar med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön för att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor, med fokus på skola och högskola, belyses på ett fruktbart sätt. IfU är det viktigaste utbildningsrättsliga centret i Sverige. Ett annat mål är att forskning och annan verksamhet inom det utbildningsrättsliga området ska berika även andra samhällsområden.

► Gå till webbplatsen

Ledarskap, Effektivitet, Rättstatlighet i Fredstida kriser (LERF)

Ett forskningssamarbete om svensk fredstida krisberedskap med fokus på konstitutionella, förvaltningsrättsliga och förvaltningspolitiska aspekter.

► Gå till webbplatsen

Legal Research Network

The Legal Research Network (LRN) was founded in 2006 by the faculties of law of the Universities of Groningen, Turku and Uppsala. The Universities of Bristol, Budapest (ELTE), Ghent, Göttingen and Lille-Nord de France have since joined the network.

The Legal Research Network (LRN) aims at improving the international profile of its members, strengthening (thematic) research cooperation by its staff, and promoting the international scientific perspectives of its young researchers.

LRN is thematically a general network in law. The annual Conference and Summer School are organized around specific themes which are approachable from different fields of legal research.

► Legal Research Network

Svenska institutet för internationell rätt, SIFIR

SIFIR arbetar med att främja forskning och undervisning i internationell rätt. Institutet arbetar för detta mål genom att köpa in folkrättslig litteratur till juridiska biblioteket, arrangera seminarier och konferenser och publicera vetenskapliga artiklar.Varje år delar institutet ut ett pris för bästa examensarbete i folkrätt: SIFIR Thesis Prize. Styrelsen består av medlemmar från juridiska fakulteten samt representanter från utrikesdepartementet.

► Gå till webbplatsen

Uppsala forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Forumet verkar för tvärvetenskaplig och institutionsöverskridande forskning och utbildning. Ett viktigt mål är att uppnå en ökad internationalisering av forskningsmiljöerna inom samarbetet. Forumet arrangerar bland annat seminarier, workshops, föreläsningar och kurser. I samarbetet ingår sex enheter och institutioner.

► Gå direkt till webbplats 

Senast uppdaterad: 2022-06-20