Children's Rights in Biomedicine Conference

Protecting Children from Scientific Risk and Uncertainty in Pursuit of the Highest Attainable Standard of Health

Om konferensen

Vetenskapliga framsteg på det biomdicinska området har medfört många förbättringar av medicinska insatser för barn, vilket har medfört förbättringar i barns livskvalitet. Samtidigt som dessa framsteg har lett till att fler barn får åtnjuta rätten till bästa möjliga hälsa, innebär det även att andra barn utsätts för betydande risker och osäkerheter till följd av innovationer och experimentella behandlingar, som ofta kombineras med vanlig hälso- och sjukvård. Under det senaste århundradet har medicinska experter och jurister slagit många larm om farorna med användningen av nya läkemedel och ny teknik på barn utan tillräcklig forskning och adekvata skyddsåtgärder, vilket aktualiserar djupgående frågor om skyddet för barns rättigheter på det biomedicinska området.

I år är det 25 år sedan Europarådets biomedicinkonvention öppnades för undertecknande och ratificering. Under det senaste decenniet har rådets styrkommitté för mänskliga rättigheter inom fälten biomedicin och hälsa tagit flera initiativ, tillsammans med andra avdelningar inom Europarådet, för att uppmuntra de europeiska myndigheterna att stärka sitt patientskydd mot bakgrund av konventionen och dess protokoll, med särskilt skydd för barn. Vidare publicerade kommittén under 2017 två omfattande rapporter som tagits fram av de juridiska fakulteterna vid Uppsala universitet och Leiden University, där specifika utredningar efterlyses i flera biomedicinska sammanhang i vilka barns rättigheter inom biomedicinen kräver ett mer robust skydd. Kommittén har även tagit flera olika initiativ i frågor om förhållandet mellan vetenskap och mänskliga rättigheter, senast i frågor om barns delaktighet i beslutsfattande (coe.int) och intersex-barns rättigheter (coe.int).

Den 12 september 2022 står Uppsala universitet som värd för en konferens för att diskutera dessa frågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Konferensen kommer även att behandla flera begränsningar i konceptualiseringen och tillämpningen av nuvarande nationella och internationella rättsliga ramar för att skydda barn i flera biomedicinska sammanhang utifrån tre olika perspektiv:

  • de nuvarande regleringsmodellerna för vetenskaplig forskning och sjukvård.
  • särskilda skyldigheter som de nationella rättsordningarna har för att skydda barns rättigheter från skada på grund av vetenskapliga risker och osäkerhet.
  • juridiska och politiska vägar för att stärka barns rättigheter inom vetenskaplig forskning och sjukvård.

För frågor, vänligen kontakta William Munro, william.munro@jur.uu.se

Konferenslogistik 

Plats: Uppsala universitet, Universitetshuset, Sal IV
Datum: 12 September 11:00-18:00
Deltgande: Både på plats eller digitalt. Begränsat antal platser
Anmälan (fysiskt)  Öppen till 7 september
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/64009
Anmälan (digitalt): Öppen till 9 september kl 12.00
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/64014

Konferensen arrangeras av Juridiska institutionen vid Uppsala universitet som en del av dess projekt "Decision-making for Children in a State of Medical Indeterminacy", finansierat av Vetenskapsrådet. I samband med konferensen hålls författarworkshop den 13 september.

Bookinformation

Senast uppdaterad: 2022-10-18