Uppsala forskar-nätverk om mänskliga rättigheter

Ett lokalt forskarnätverk om mänskliga rättigheter

Om oss

Uppsala universitets forskarnätverk om mänskliga rättigheter välkomnar forskare från hela universitetet och alla dess fakulteter.

Nätverket har som mål att lyfta och vidareutveckla existerande forskning kring rättsliga, etiska, filosofiska och politiska perspektiv på mänskliga rättigheter och koppla det till idag aktuella frågor som hot mot rättigheter, rättigheters olika status för olika grupper, rättigheters teoretiska grund och hur rättigheter kan utkrävas och genomföras.

För att kunna göra detta samlas våra forskare kring en mängd aktiviteter. Vi önskar vidare skapa nya kontakter, mötesplatser och samtal som främjar forskning och fördjupning för nätverkets medlemmar, för universitetet, och för samhället. Tanken är också att på längre sikt skapa förutsättningarna för gemensamma ansökningar om att inrätta nya forskningsmiljöer eller program. 


Kontakta oss:
mr-jur@uu.se

Aktuellt

Kommande Högre seminarier

Respekteras de mänskliga rättigheterna i Sverige? 

Institutet för mänskliga rättigheter är en statlig myndighet som inrättades i januari 2022 för att främja och försvara säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, bl a med utgångspunkt i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I detta seminarium får vi lyssna till professor Elisabeth Rynning som är ordförande i institutets styrelse, och gästprofessor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet. Hur ser hon på utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i Sverige, och det nyinrättade institutets roll i det större politiska och konstitutionella landskapet?

Varmt välkomna till Gyllenhjelmska biblioteket, Skytteanum, 28 april kl 13.15. 

Nu under våren planerar vi flera semnarier inom många områden som alla berör mänskliga rättigheter. Mer info kommer inom kort. Vid frågor eller funderingar kan ni kontakta oss på mr-jur@uu.se.

Publikationer

Anna-Sara Lind

 • Lind, A-S, Sociala rättigheter i förändring – en konstitutionellrättslig studie, Uppsala universitet 2009
 • Lind, A-S & Lundin, O, Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige, Studentlitteratur AB, 2021 (320 s)
 • Erhag, T, Leviner, P, Lind, A-S (red.), Socialrätt under omvandling – om välfärdsstatens och solidaritetens gränser, Liber förlag, 2018 (360 s)
 • Lind, A-S, Reichel, J, & Österdahl, I (red.), Transparency in the future – Swedish openness 250 years, Ragulka förlag, 2017 (353 s)
 • Lind, A-S & Namli, Elena (red.) Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, Studentlitteratur AB, 2017 (219 s)
 • Lind, A-S, Lövheim, M, & Zackariasson, U, (red.), Reconsidering Religion, Law, and Democracy: New Challenges for Society and Research, Nordic Academic Press, 2016 (272 s)
 • Lind, A-S, Reichel, J, & Österdahl, I, (red.), Information and Law in Transition - Freedom of Speech, Privacy, Democracy and the Internet in the 21st Century,  Liber förlag, 2015 (387 s)
 • Lind & Reichel (red.), Administrative Law beyond the State – Nordic perspectives, Liber förlag och Martinus Nijhoff Publishers, 2013 (363 s)
 • Lind, A-S, Legislating AI – a matter of high-risk administration?, i: Suksi, M, (red.) The Rule of Law and Automated Decision-making – Exploring Fundamentals of Algorithmic Governance, Springer, 2023, s. 179-194 (16 s)
 • Holappa, Tim & Lind, Anna-Sara, Rätten till bostad, Sverige och folkrätten – en rättslig kommentar, i: Bengtson, Bo, m.fl. Allas rätt till bostad. Marknadens begränsningar och samhällets ansvar, Daidalos, 2022, s. 39-54 (16 s)
 • Abdullah, Maya & Lind, A-S, Att bekämpa rasism rättsligt – om European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), Vänbok till Hans Eklund, Iustus förlag, 2022, s. 11-24 (14 s)
 • Lind, Anna-Sara, Europadomstolens dom Lacatus c. Suisse (14065/15), Rättsfallskommentar, FT, 2022, s. 461-470 (10 s)
 • Lind, A-S, Freedom of religion and positive duties of the state – the case of Sweden, i: Slotte, Gregersen & Årsheim, University of Southern Denmark Press, 2022, s. 417-444 (27 s)
 • Lind, A-S, I skärningspunkten mellan religionsfrihet och yttrandefrihet – rättsliga reflektioner, i: Jana Jakob & Stina Ramström (red.) Religionsfrihet – nio perspektiv på en mänsklig rättighet, Myndigheten för stöd till trossamfund, september 2021, s. 33-43 (11 s)
 • Lind, A-S & Lundin, O, Mänskliga rättigheter – ett ansvar för det lokala, i: Lind, A-S & Lundin, O, Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige, Studentlitteratur AB, 2021, s. 17-27 (11 s)
 • Lind, A-S & Lundin, O, Mänskliga rättigheter och förvaltningslagen, i: Lind, A-S & Lundin, O, Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige, Studentlitteratur AB, 2021, s. 73-94
 • Hultin Rosenberg, Jonas, Lind, Anna-Sara och Wejryd, Johan, Allmän rösträtt 30 år? En tvärvetenskaplig blick på rätten till politiskt inflytande för barn, funktionshindrade och mottagare av försörjningsstöd, Nordisk socialrättslig tidskrift, 2020, s. 71-95 (25 s)
 • Lind, A-S, En etisk förvaltning? Om etiska råd i svensk statsförvaltning, i: Eklund, Lerwall & Lind (red), Vänbok till Sverker Scheutz, Iustus förlag, 2020, s. 457-465
 • Lind, A-S, Social rights and EU Citizenship, i: Bernitz, m.fl., (red.), Bridging the Prosperity Gap in the EU: The Social Challenge Ahead, Edward Elgar, s. 22-45, 2018
 • Lind, A-S, Utveckling och trender – från den nationella välfärdsstaten till globalt tryck, I: Erhag, T, Leviner, P, Lind, A-S (red.), Socialrätt under omvandling – om välfärdsstatens och solidaritetens gränser, Liber förlag, 2018, s. 344-356 (13 s)
 • Lind, A-S, The Freedom of the Press Act – from then to now, I: Lind, A-S, Reichel, J, & Österdahl, I (Eds.), Transparency in the future – Swedish openness 250 years, Ragulka förlag, 2017, s. 51-64 (14 s)
 • Kjaerum, M, & Lind, A-S, Att skydda mänskliga rättigheter i normgivning och praktik, i: Lind, A-S & Namli, Elena (red.) Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, Studentlitteratur AB, 2017, s. 99-116 (18 s)
 • Lind, A-S, & Namli, Elena, Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning, i: Lind, A-S & Namli, Elena (red.) Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, Studentlitteratur AB, 2017, s. 15-20
 • Lind, A-S, A living constitution in times of emergency? Sweden, European Public Law, vol 23, nr 1, 2017, s. 27-38 (12 s)
 • Lind, A-S, Offentligt och privat – regleringen av religion i Sverige, i: Wejryd, A, & Bäckström, A, (red.) Sedd men osedd – om en folkkyrkas paradoxala närvaro, Verbum, 2016, s. 152-164 (13 s)
 • Lind, A-S, Unionsmedborgares grundläggande sociala rättigheter, i: Bernitz, U, Oxelheim, L, Persson, T, (red.) Europaperspektiv 2015, Välfärdsgapet – EU:s sociala utmaning, Santérus förlag, 2015, s. 23-50 (28 s)
 • Lind, A-S, Forskningens frihet, i: Åhman, K, (red.) De Lege – juridiska fakultetens årsbok 2014, RF 40 år, Iustus förlag, 2014, s. 151–163 (13 s)
 • Lind, A-S, The Right to Health in Sweden, i: Flood, C. & Gross, A. (Eds.) The Right to Health at the Public/Private Divide - A Global Comparative Study, Cambridge University Press, 2014, s. 51–78 (28 s)
 • Lind, A-S, Realising fundamental rights in practice – a quest for an emerging European administration, i: Lind & Reichel (red.), Administrative Law beyond the State – Nordic perspectives, Liber förlag och Martinus Nijhoff Publishers, 2013, s. 218–230 (13 s)

Thomas Wimark

 • Wimark, T. (2021). Homemaking and perpetual liminality among queer refugees. Social & Cultural Geography22(5), 647-665.
 • Wimark, T. (2021). Housing policy with violent outcomes–the domestication of queer asylum seekers in a heteronormative society. Journal of ethnic and migration studies47(3), 703-722.
 • Hedlund, D., & Wimark, T. (2019). Unaccompanied children claiming asylum on the basis of sexual orientation and gender identity. Journal of Refugee Studies32(2), 257-277.
 • Wimark, T., & Hedlund, D. (2017). Cohabitation as ideology in migration law. Sociologisk Forskning54(1-2), 69-89.

Thomas Nygren

Sofia Näsström

 • The Spirit of Democracy. Corruption. Disintegration, Renewal (Oxford University Press 2021).

Sara Lundberg

Senast uppdaterad: 2023-12-14