Arbetsmarknaden för jurister

Nyexaminerade jurister får ofta jobb kort efter att de har tagit examen. Arbetsmarknaden för jurister väntas vara god även under de närmaste åren och antalet yrkesområden breddas kontinuerligt.

Ungefär hälften av alla yrkesverksamma jurister har arbeten där det krävs en juristexamen för det arbete man utför. Resten av juristerna arbetar inom områden där även personer med andra utbildningar, till exempel ekonomer, statsvetare och systemvetare arbetar. Som jurist fungerar du ofta som en kreativ problemlösare med särskild kompetens inom juridik.

Inom offentlig sektor

Omkring hälften av alla nyexaminerade jurister jobbar inom den statliga sektorn. Många som arbetar inom den statliga sektorn sitter ting. Tingstjänstgöring är en tidsbegränsad anställning på domstol som inkluderar en vidareutbildning. Efter att ha suttit ting kan man söka sig vidare och bli domare, åklagare eller kronofogde. Den som vill bli advokat börjar ofta med att sitta ting för att sedan gå vidare som biträdande jurist på advokatbyrå. 

En mindre andel börjar sin karriär inom kommuner och landsting.

Inom näringslivet

Fyrtio procent av de nyexaminerade juristerna får jobb inom det privata näringslivet, till exempel på revisionsbyrå eller som biträdande jurist på advokatbyrå. Efter tre års kvalificerat juridiskt arbete kan man gå Advokatsamfundets advokatutbildning och sedan ansöka om att få bli advokat. Många lämnar dock advokatyrket efter några år och går till bolag eller offentlig verksamhet.