Bli doktorand hos oss

Behörighet

Vid Juridiska fakulteten ska den sökande för att vara behörig antingen:

  • inom Sverige avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller:
  • inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha.

Ytterligare krav för att vara behörig att söka till forskarutbildningen framgår av reglerna i högskoleförordningen, av antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer vid Uppsala universitet och den allmänna studieplanen för forskarutbildningen.


Ansökan och antagning

Juridiska institutionen utlyser regelbundet anställningar som doktorand. Lediga platser hittar du på personalavdelningens centrala annonssida.

En anställning vid institutionen som doktorand motsvarar forskarutbildning på heltid i fyra år. Institutionstjänstgöring i form av undervisning kan ingå i anställningen, som då förlängs med motsvarande tid. En anställning vid institutionen kan också finansieras av annan finansiär än institutionen.

Studerande kan även antas till utbildning på forskarnivå med annan finansiering än anställning vid institutionen. Detta innebär ofta att anslag för att finansiera studierna ges av en stiftelse, myndighet eller annan forskningsfinansiär. För att bli antagen med någon annan form av studiefinansiering än anställning krävs att högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen.

Om du är intresserad av att söka till vår forskarutbildning behöver du upprätta en projektbeskrivning och till ansökan bifoga nödvändiga intyg och betyg. För att kunna antas behöver du även ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson. Handledaryttranden ska inte bifogas ansökan, utan sådana inhämtas under antagningsprocessen för prioriterade projektbeskrivningar. För detaljerad information, se respektive utlysning.

En särskilt inrättad bedömningskommitté bereder generellt ansökningarna och avger rekommendation över de sökande som bör kallas till intervju. Endast sökande vars projekt har en potentiell handledare vid fakulteten senast vid tidpunkten för den personliga intervjun eller kort därefter, kommer att kunna erbjudas anställning som doktorand.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av forskningsutskottet, prefekten fattar beslut om anställning.


Om handledning av doktorander 

För varje doktorand ska det utses minst två handledare, där en av dem ska vara huvudhandledare med övergripande ansvar för utbildningen, inklusive avhandlingsarbetet. En av dessa ska vara anställd vid universitetet. Huvudhandledaren ska ha minst docentkompetens och minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning.

Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av högskoleförordningen beslutar något annat.

Handledarens uppgifter

Enligt den individuella studieplanen ska en handledare vid Juridiska fakulteten: 

  • ge råd och vägledning angående forskningsmetoder och forskningens villkor, bland annat vad gäller kvalitativa krav och tillgängligt material,
  • i samråd med doktoranden fastställa avhandlingsämnet varvid skall beaktas att studierna ska omfatta 240 högskolepoäng eller för licentiatexamen 120 högskolepoäng,
  • i samråd med doktoranden fortlöpande planlägga avhandlingsarbetet och formerna för handledning samt analysera avvikelser från gjorda planer,
  • uppmuntra och förmedla kontakter med svenska och utländska forskare och institutioner samt verka för att doktoranden ges möjlighet att företa studiebesök och studieresor,
  • stå till förfogande för granskning av manuskript och i annat fall för diskussion och rådgivning,
  • ge den studerande möjlighet att presentera sitt arbete på seminarier,
  • försäkra sig om att doktoranden får klart för sig om i vad mån forskningsarbetet fortskrider på ett godtagbart sätt och särskilt under senare delen av utbildningen,
  • om forskningsprestationen håller godtagbar kvalitet.
Senast uppdaterad: 2024-01-25