Om forskarutbildningen

Ämnen och omfattning

Utbildningen för juris doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och för juris licentiatexamen 120 högskolepoäng.

Vid Juridicum kan juris doktorsexamen eller juris licenciatexamen avläggas i allmän rättslära, civilrätt, europarätt, finansrätt, folkrätt, företagsrätt, förvaltningsrätt, internationell privaträtt, konstitutionell rätt, medicinsk rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt, rättshistoria och straffrätt.


Utbildningens innehåll 

För juris doktorsexamen omfattar avhandlingsarbetet 180 högskolepoäng. Utöver detta ingår kurser och seminarier motsvarande sammanlagt 60 högskolepoäng, vilket utgörs av 15 högskolepoäng introduktionskurs, två allmänna kompletteringskurser om tillsammans 15 högskolepoäng, 15 högskolepoäng litteraturkurs i utbildningsämnet och 15 högskolepoäng ämnesseminarier.

För juris licentiatexamen omfattar avhandlingsarbetet 75 högskolepoäng. Utöver detta ingår kurser och seminarier motsvarande sammanlagt 45 högskolepoäng, vilket utgörs av 15 högskolepoäng introduktionskurs, 15 högskolepoäng litteraturkurs i utbildningsämnet och 15 högskolepoäng ämnesseminarier.

Kursplan för:


Kursplaner för allmänna kompletteringskurser:

Om du vill veta mer eller anmäla dig till någon av våra kurser är du välkommen att maila doktorandinfo-jur@uu.se.


Utbildningens mål

Målen för utbildningen på forskarnivå är att den nyutexaminerade doktorn eller licentiaten ska ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv inom eller utom högskolan efter examen. Detta innebär bland annat:

  • goda ämneskunskaper inom ett forskningsområde,
  • förmåga till självständigt och kritiskt tänkande,
  • färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt,
  • förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar,
  • pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift samt
  • god förmåga att förstå och hantera forskningsetiska frågeställningar.

Kvalitetskrav

Utbildningen ska bedrivas i en attraktiv, dynamisk, tillåtande miljö präglad av högsta kvalitet, kritiskt tänkande, mångfald, jämställdhet, öppenhet och demokratiska värderingar.

Doktoranderna ska erbjudas gynnsamma utbildningsförutsättningar, handledning av kompetenta och engagerade forskare och ha goda allmänna studievillkor. Avhandlingsarbetet ska vara en väsentlig del av institutionens forskningsverksamhet och resultera i internationellt konkurrenskraftig forskning.


Kort om examen

Doktorsexamen utfärdas efter försvar av en avhandling som godkänns vid en offentlig disputation.

För licentiatexamen fordras dels att doktoranden har fått en vetenskaplig uppsats godkänd vid Juridiska fakulteten, dels att doktoranden har blivit godkänd vid de prov som kan ingå i utbildningen.

Läs våra avhandlingar


Doktorandrådet och dess uppgifter

Fakultetens doktorander är representerade av ett doktorandråd vars viktigaste uppgift är att bevaka doktorandernas intresse och verka för goda förhållanden under forskarutbildningen. Rådets representanter sitter med i olika organ vid fakulteten och i andra forum för doktorander vid universitetet. Några exempel på områden som medlemmarna driver är en förstärkning av forskarutbildningens kvalitet, föräldrafrågor och lönefrågor.

Rådet bjuder också in till allmänna doktorandseminarier och verkar genom andra sociala aktiviteter för en god sammanhållning bland fakultetens doktorander. 

Senast uppdaterad: 2024-02-28