Vill du bli jurist?

Studera på vårt populära juristprogram, som ger en god grund för ett arbetsliv i både offenlig sektor och inom det privata näringslivet.

Studievägledning

Juristprogrammet

Juristprogrammet är en bra inkörsport för traditionella juristyrken som domare, åklagare och advokat, men också för tjänster inom näringslivet eller den offentliga sektorn. Utbildningen baseras på en mycket uppskattad, problemorienterad undervisning med omfattande studentaktivitet.

Juristprogrammet är indelat i två nivåer, grundnivå och avancerad nivå, och omfattar totalt 270 högskolepoäng.

Grundnivån består av sex terminskurser om totalt 180 högskolepoäng (hp) och är inriktad på grundläggande obligatoriska ämnesstudier. Syftet är att ge studenterna den överblick över rättssystemet och de teoretiska redskap som krävs för fortsatta mer avancerade och ämnesöverskridande studier på nästa nivå.

Grundnivån består av Terminskurs 1: Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt 30 hp, Terminskurserna 2–3: Civilrätt 60 hp, Terminskurs 4: Straff- och processrätt 30 hp, Terminskurs 5: Associationsrätt och skatterätt 30 hp och Terminskurs 6: Förvaltningsrätt och internationell rätt 30 hp.

Den avancerade nivån består av 90 hp som ägnas åt två valfria kurser om totalt 45 hp, där den längre kursen ska vara ämnesövergripande och tematisk, en teoretisk fördjupningskurs i rättshistoria och allmän rättslära om 15 hp och ett avslutande examensarbete om 30 hp, med eller utan praktik.

Under avancerad nivå kan du läsa utomlands via institutionens utbytesprogram för studier i utlandet.


Kort om examen

Utbildningen leder till en juristexamen, vilket är en yrkesexamen och omfattar totalt 270 högskolepoäng.

Mer om juristexamen