Rättskliniken som pedagogisk metod

Sedan 2016 bedrivs en människorättsklinik vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Kliniken inleddes 2016 som ett pilotprojekt med stöd från UU Innovation. Ett gediget arbete ligger bakom inrättandet av kliniken och det har bedrivits med gott stöd från Uppsala universitets juridiska avdelning, Juridiska institutionens ledning, samt UU Innovation. Under senare år har kliniken delfinansierats av Vinnova. Vår externa samarbetspartner var från början, och är fortfarande, Civil Rights Defenders. Vi har dock utökat antalet organisationer som vi samarbetar med till att idag även inkludera Asylrättscentrum. Idag ingår även Raoul Wallenberg Institutet som en projektpart i det Vinnovafinansierade projektet. Initialt erbjöds kliniken som ett frivilligt spår utanför den obligatoriska undervisningen. Nu är det möjligt att välja kliniken som ett spår på fördjupningskursen i konstitutionell rätt (30 HP) och som praktik i samband med författandet av en examensuppsats. Därutöver är det fortsatt möjligt att delta i kliniken som en extra curriculum- aktivitet. I skrivande stund (februari 2020) har totalt 56 studenter deltagit i kliniken.

Ingår i: Vänbok till Sverker Scheutz: Om rätt och att undervisa rätt / [ed] Hans Eklund, Lotta Lerwall, Anna-Sara Lind, Uppsala: Iustus förlag, 2020, s. 327-336