Internationella masterprogram

Juridicum kan idag erbjuda två magisterutbildningar och en masterutbildning, alla med högkvalitativt innehåll och internationell relevans.

Magisterprogram och masterprogram

Om våra magisterprogram och masterprogram

Om våra magisterprogram och masterprogram

Juridiska institutionen vid Uppsala universitet ger två magisterprogram och ett masterprogram varje läsår, med start på höstterminen. De två magisterprogrammen omfattar alla ett läsår, 60 hp, och leder fram till en juris magisterexamen (Master of Laws, 60 credits, LLM) med rättsvetenskap som huvudområde. Masterprogrammet omfattar två läsår, 120 hp, och är ett samarbete mellan Uppsala Universitet, Östra Finlands universitet i Joensuu och UiT Norges arktiska universitet i Tromsö. Undervisningen på samtliga program bedrivs på engelska och programmen ges på campus med hög obligatorisk närvaro. Här nedanför kan du läsa lite mer om respektive program som vi erbjuder.

Mer på universitetets hemsida


Investment Treaty Arbitration

Juridiska institutionen vid Uppsala universitet erbjuder, som ett av de första lärosätena i Europa, en magisterutbildning med inriktning mot investeringstvister. Programmet är ett heltids- och ettårigt post-graduate program på avancerad nivå för studenter med en treårig (eller mer) juristexamen. Det startar under hösten och avser att fokusera på de komplicerade processuella och materiella frågor som kan uppkomma i investeringstvister. Utbildningen hålls helt på engelska och leds, i samarbete med andra internationella experter, av Steffen Hindelang som är professor i internationell investeringsrätt och handelsrätt vid Uppsala universitet.

Ansökningsperiod för läsåret 2024/2025: 16 oktober 2023-15 januari 2024.

► Investment Treaty Arbitration programsida 


Comparative and International Tax Law

Komparativ- och internationell skatterätt är de två fokusområdena i denna ettåriga magisterutbildning på avancerad nivå som startar under hösten. Även frågor med utgångspunkt i intern lagstiftningen berörs under utbildningen. Hela utbildningen, som sker på engelska, bygger på den problembaserade inlärningsmetoden som karaktäriserar juristutbildningen vid Uppsala universitet. Katia Cejie, docent i finansrätt är programansvarig för utbildningen. Tillsammans med professor Mattias Dahlberg och professor Bertil Wiman och en i övrigt stark skatterättslig lärar- och forskargrupp leder hon utbildningen. Bertil Wiman är dessutom ordförande i det akademiska rådet, bestående av utländska professorer i skatterätt och praktiskt verksamma skattejurister, vilka är knutna till programmet.

Läsåret 2024/2025 är denna utbildning pausad.


Nordiskt masterprogram i miljörätt (NOMPEL)

Internationellt, inom EU och nationellt finns många lagar för att hantera klimatuppvärmning och andra miljöproblem. Miljörätten är mycket komplex och dynamisk och det efterfrågas experter i ämnet, såväl nationellt som internationellt. Det tvååriga nordiska masterprogrammet i miljörätt ger dig en konkurrenskraftig examen. Programmet behandlar miljörätt på tre nivåer: internationellt, inom EU och i de olika nordiska länderna. Fördjupning sker inom två fokusområden: (i) förvaltning av naturresurser och skyddet för biologisk mångfald samt (ii) klimatuppvärmning och energiomställning. Målet är att skapa goda förutsättningar för dig som vill arbeta juridiskt inom miljöområdet, nationellt eller internationellt, men även för dig som vill genomföra en forskarutbildning i miljörätt. Du får studera vid tre nordiska universitet, Uppsala universitet, Östra Finlands universitet i Joensuu och UiT Norges Arktiske universitet i Tromsø - alla med specialistkompetens i miljörätt. Utbildningen är på engelska och riktar sig till både svenska och internationella studenter. Programmet leder till en gemensam examen från de tre lärosätena (120 credits) som ger utbildningen: juris masterexamen (Master of Legal Science Uppsala universitet), Master of International and Comparative Law (University of Eastern Finland), Master of Laws (UiT The Arctic University of Norway).

Ansökningsperiod för läsåret 2024/2025: 16 oktober 2023-15 januari 2024.

► Nordiskt masterprogram i miljörätt (NOMPEL) programsida

Frågor?

Vill du veta mer om våra magisterprogram? Maila till vår studievägledare Lee Holmström på lawmaster@jur.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-12-04