Behörighetskrav och Dispensnämnden

För att få påbörja terminskurser och fördjupningskurser inom juristprogrammet, gäller att du vid kursstarten måste ha fullgjort obligatoriet på alla föregående kurser och du måste ha godkänt betyg i alla terminskurser utom en. Vissa fördjupningskurser kan kräva att någon för kursen särskilt viktig terminskurs klarats av före kursstart. Detta framgår i så fall av kursbeskrivningen i kurskatalogen för den terminen. All antagning sker under förutsättning att förkunskapskraven är uppfyllda vid kursstart.

För att vara behörig att skriva examensarbete inom juristprogrammet krävs att samtliga terminskurser är avklarade med godkänt betyg.

Även kurser inom Socionomprogrammet och Lantmäteriprogrammet kan ha särskilda förkunskapskrav. Behörighetskraven framgår av kursernas kursplaner.

Om särskilda skäl föreligger kan juridiska fakultetens dispensnämnd meddela dispens från förkunskapskraven. Dispens söks via en e-blankett och en motivering måste bifogas. Nedan finns tips om vad som kan vara bra att ha med i en ansökan. Frågor om dispens kan ställas till studievägledare Anna Gustafsson som är föredragande i dispensnämnden.

Ansökan om dispens ska göras före eller senast samma dag som kursen officiellt startar. Om ansökan kommer in sent kommer ansökan om dispens att avvisas.

Dispensnämnden består av en studievägledare, en studeranderepresentant samt utbildningsutskottets ordförande, som även är ordförande i dispensnämnden. Ytterligare en studievägledare är föredragande i dispensnämnden.


Utformning av dispensansökan

Dispensnämndens beslutsunderlag utgörs i huvudsak av det du skriver i din dispensansökan samt vad som finns registrerat i ladok. Du bör därför utforma din ansökan så utförligt som möjligt. Det finns inga särskilda formkrav på en dispensansökan, men nedanstående punkter kan vara bra att ha med:

  • Ditt namn och personnummer
  • Vilken kurs söker du dispens för att läsa? Om du söker dispens för att skriva examensarbete, ange uppsatsämne och handledarens namn.
  • Varför uppfyller du inte förkunskapskraven? Ange de skäl som ligger bakom att du inte klarat tentan, inte uppfyllt obligatoriet eller i övrigt inte tagit tillräcklig med poäng. Om du har intyg som styrker dina skäl, kan du bifoga dessa, eller visa upp dem för föredraganden i dispensnämnden.
  • Hur ser din situation ut idag? Har de förhållanden som gjort att du inte uppfyller förkunskapskraven förändrats?
  • Varför vill du läsa en kurs du inte är behörig att gå?  Har du funderat på andra lösningar, t.ex. att läsa annan kurs eller ta studieuppehåll för att ta igen det du saknar?
  • Vad talar för att du ska klara kursen trots att du inte uppfyller förkunskapskraven? Har du på annat sätt skaffat dig motsvarande kunskaper och finns det i så fall något som visar det? Finns det något annat som gör att du har bra förutsättningar att klara kursen?
  • Hur ser din egen studieplan ut? När har du tänkt ta igen det du saknar?
Senast uppdaterad: 2023-12-19