Ansökan och behörigheter

Behörighet
För att kunna söka till något av våra utbytesprogram måste du uppfylla särskilda behörighetskrav.

Behörig är den student vid juristprogrammet i Uppsala som:

  • vid ansökningstidens utgång klarat alla obligatoriska moment på terminskurserna 1-4 och som innan avresa klarat alla obligatoriska moment på terminskurs 5.
  • vid ansökningstidens utgång har godkänt betyg från fyra av dessa terminskurser
  • bifogar ett Statement of Purpose till sin ansökan (se informationsbroschyren)
  • efter antagningen vid anmodan från värduniversitetet genom dokumentation kan styrka tillräckliga språkkunskaper

Särskilda förkunskapskrav
Vissa universitet som erbjuder kurser både på grundnivå och på masternivå kräver 180 hp för att studenterna ska få läsa masterkurser eller har 180 hp som förkunskapskrav till vissa masterkurser.
Även om ett universitet tillåter våra studenter som åker efter T5 (dvs har 150 hp) att läsa masterkurser så bör man tänka på att det kan bli lite svårare för dem eftersom universitetet förväntar sig att studenterna ska ha 3 års studier som förkunskapskrav. Till exempel: eftersom man för att inte överlappa T6 inte bör ta väldigt grundlägg-ande kurser i Folkrätt och EU-rätt kan de mer specialiserade kurserna bli svårare för den som inte har grunderna.

Språkkrav
En del universitet kräver numera att studenterna styrker sina språkkunskaper med intyg på ett språktest (typ TOEFL elIer IELTS). Vissa universitet där man kan läsa kurser både på grundnivå och på masternivå kan ha olika språkkrav för de olika nivåerna.

Urvalsgrunder
Urval sker genom antal tenterade kurspoäng men endast på juristprogrammet i Uppsala. För påbörjade kurser räknas halva kurspoängen, med undantag för studenter som läser T5 den vårtermin de söker. Där räknas hela kurspoängen om 30 poäng. T6 räknas inte med i poängbedömningen. Kurspoäng räknas även på fördjupningskurser, dock endast vid juristprogrammet i Uppsala. Examensarbete ger inte några poäng vid urvalet.
Vad gäller tillgodoräknade kurser får endast kurser inom terminskurserna 1 till 5 användas.

Ditt 1:a – 6:e handsval ger extrapoäng. Förstahandsvalet ger 60 poäng, andrahandsvalet 50 poäng, tredjehandsvalet 40 poäng, fjärdehandsvalet 30 poäng, femtehandsvalet 20 poäng och sjättehandsvalet 10 poäng. Vid lika antal poäng sker urvalet genom lottning.

Urval - undantag:
Ansökan till Minnesota Law School – vid lika antal poäng sker urvalet genom betyg.

Du måste ha minst 15 hp kvar av ditt fördjupningsutrymmed när det är dags att åka på utbyte. Studenter som fyllt sitt fördjupningsutrymme antas endast i mån av plats.

Senast uppdaterad: 2023-03-06